10 maja 2018 r. - Badanie przydatności kandydatów do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia

 11 maja 2018 r. - Badanie przydatności kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

 15 maja 2018 r. - Lista kandydatów zdających do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia

 

BADANIE PREDYSPOZYCJI I UZDOLNIEŃ MUZYCZNYCH DO KLASY I OSM I STOPNIA i PSM

Badanie polega na sprawdzeniu:

1. Uzdolnień muzycznych kandydata poprzez wykonanie przez niego zadań w postaci:

a) Odtwarzania pojedynczych dźwięków- powtarzanie głosem po usłyszeniu zagranego dźwięku na fortepianie lub zaśpiewanego głosem.
b) Powtarzania motywów melodyczno- rytmicznych- powtarzanie głosem po usłyszeniu zagranego motywu na fortepianie lub zaśpiewanego głosem.
c) Rozpoznawania trybu melodii- wesoła-smutna.
d) Rozpoznawania rejestrów brzmieniowych- wysoko- nisko
e) Odtwarzania eksponowanych rytmów przez klaskanie.
f) Prezentacji przygotowanej piosenki- pamięć melodii, rytmu, tekstu, intonacja.

2. Predyspozycji i warunków psychofizycznych kandydata do gry na określonym instrumencie oraz wypełnienia podstawy programowej dla danego typu szkoły.

3. Badanie ocenia się w punktach według następującej skali:

Słuch muzyczny:

celujący- 25 pkt.
bardzo dobry- 21- 24 pkt.
dobry- 16- 20 pkt.
dostateczny- 13-15 pkt.
dopuszczający- 11- 12 pkt.
niedostateczny- 0-10 pkt.

Poczucie rytmu:

celujący- 25 pkt.
bardzo dobry- 21- 24 pkt.
dobry- 16- 20 pkt.
dostateczny- 13-15 pkt.
dopuszczający- 11- 12 pkt.
niedostateczny- 0-10 pkt.

Termin składania wniosków - 30 kwietnia 2018
Termin badania przydatności kandydata do szkoły muzycznej - OSM I st. - 10 maja (czwartek) od 15.00
Termin badania przydatności kandydata do szkoły muzycznej - PSM I st. - 11 maja (piątek) od 15.00

   wniosek OSM I st., PSM I st.

 

 

EGZAMIN WSTĘPNY DO KLASY I OSM II STOPNIA

I Teoria:

1. Zakres umiejętności i wiadomości z kształcenia słuchu:

a) Opanowanie budowy gam durowych naturalnych do 4 znaków przykluczowych.
b) Opanowanie budowy gam molowych w odmianach: naturalnej, harmonicznej, doryckiej i melodycznej do 3 znaków przykluczowych.
c) Umiejętność zaśpiewania wszystkich w/w gam od T- T.
d) Śpiewanie i rozpoznawanie interwałów w obrębie oktawy. Umiejętność ich budowania.
e) Znajomość budowy i umiejętność rozpoznawania trójdźwięku durowego, molowego, zmniejszonego, zwiększonego (obowiązują wszystkie postacie trójdźwięków durowych i molowych).
f) Budowanie D7 we wszystkich postaciach, umiejętność jej rozwiązania na T.
g) Rozwiązywanie interwałów charakterystycznych: 4 ‹, 5 › w gamach durowych i molowych zbudowanych na IV i VII stopniu gamy, oraz interwału 2 ‹, 7 › w odmianie harmonicznej gamy molowej.
h) Znajomość trójdźwięków triady harmonicznej. Umiejętność jej zaśpiewania.
i) Umiejętność grupowania wartości rytmicznych w taktach prostych i złożonych.
j) Czytanie nut a vista.
k) Realizacja rytmu z liczeniem.

2. Zakres umiejętności i wiadomości z audycji muzycznych:

a) Znajomość podstawowych form muzycznych.
b) Znajomość polskich tańców narodowych i obcych.
c) Znajomość elementów dzieła muzycznego.
d) Znajomość epok i kompozytorów.

3. Egzamin przeprowadzany jest w formie mieszanej (pisemnej i ustnej).

4. Egzamin ocenia się w punktach wg następującej skali:

Część pisemna:

celujący- 25 pkt.
bardzo dobry- 21- 24 pkt.
dobry- 16- 20 pkt.
dostateczny- 13-15 pkt.
dopuszczający- 11- 12 pkt.
niedostateczny- 0-10 pkt.

Część ustna:

celujący- 25 pkt.
bardzo dobry- 21- 24 pkt.
dobry- 16- 20 pkt.
dostateczny- 13-15 pkt.
dopuszczający- 11- 12 pkt.
niedostateczny- 0-10 pkt.


II Praktyka – egzamin z instrumentu

1. Wykonanie repertuaru odpowiadającego wymaganiom podstawy programowej.
2. Egzamin ocenia się w punktach wg następującej skali, przy użyciu wagi pomnożonej przez dwa:

celujący- 25 pkt.
bardzo dobry- 21- 24 pkt.
dobry- 16- 20 pkt.
dostateczny- 13-15 pkt.
dopuszczający- 11- 12 pkt.
niedostateczny- 0-10 pkt.

Termin składania wniosków - 30 kwietnia 2018
Termin egzaminu - 15 maja (wtorek) od 9.00

  wniosek OSM II st.

 


EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DO KLAS WYŻSZYCH NIŻ PIERWSZA OSM I, II STOPNIA, PSM

Egzamin z teorii i praktyki potwierdzający kwalifikacje do danej klasy.