Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krośnie jest publiczną szkołą artystyczną, z siedzibą przy ul. Ignacego Paderewskiego 7 w Krośnie; założoną i prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad którą sprawuje on nadzór poprzez Centrum Edukacji Artystycznej.

W skład Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie wchodzą:

1) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., zwana „OSM I st.”, o ośmioletnim cyklu kształcenia; której absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, potwierdzające uzyskanie wykształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej oraz podstawy wykształcenia muzycznego;

2) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st., zwana „OSM II st.”, o sześcioletnim cyklu kształcenia; której absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia, potwierdzające uzyskanie wykształcenia ogólnego w zakresie klas VII i VIII szkołypodstawowej (w klasie II przeprowadza się egzamin ósmoklasisty) oraz liceum ogólnokształcącego, a także umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

3) Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego, zwana „PSM I st.”, o czteroletnim cyklu kształcenia, której absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Muzycznej I stopnia, potwierdzające uzyskanie podstawy wykształcenia muzycznego.

Obecnie w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie prowadzi się naukę na wydzialeinstrumentalnym, w specjalnościach:
1) akordeon,
2) altówka,
3) flet,
4) fortepian,
5) gitara,
6) klarnet,
7) organy,
8) perkusja,
9) puzon,
10) sakshorn,
11) saksofon,
12) skrzypce,
13) trąbka,
14) tuba,
15) wiolonczela.