Początki zorganizowanego szkolnictwa muzycznego w Krośnie przypadają na okres po zakończeniu II wojny światowej i wiążą się nierozłącznie z osobą Józefa Szmyda. Ten wielce zasłużony organizator życia kulturalnego w Krośnie i okolicach był inicjatorem powstania kilku placówek, w których garstka pedagogów-entuzjastów prowadziła naukę gry na instrumentach, teorii muzyki i śpiewu. Działalność kolejno zakładanych szkół i ognisk muzycznych oparta finansowo na środkach oraz okazjonalnych dotacjach państwowych, nie trwała jednak zbyt długo.
Dopiero w 1953 r. utworzone zostało Państwowe Ognisko Muzyczne w Krośnie z siedzibą w salach Pałacu Biskupiego. Dyrektorem został oczywiście Józef Szmyd. Placówka ta będąc pierwszą i jedyną tego typu na Podkarpaciu, kształciła uzdolnione muzycznie dzieci z całego regionu. W ciągu kilkuletniej działalności, przez cały czas podnosząc poziom nauczania oraz pozyskując nowych pedagogów, wykształciła około dwustu absolwentów.
Wysoka ocena działalności Państwowego Ogniska Muzycznego w Krośnie wystawiona przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, poparta sukcesami absolwentów kontynuujących naukę w średnich szkołach muzycznych Krakowa i Rzeszowa, przyczyniła się do przekształcenia Państwowego Ogniska Muzycznego w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Krośnie.
Wydarzenie to miało miejsce 1 września 1960 r. i jest to historyczna data powstania naszej szkoły. Nowopowstała szkoła mieściła się podobnie jak ognisko w Pałacu Biskupim, a jej dyrektorem był Józef Szmyd. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia prowadziła naukę w dwóch cyklach - dziecięcym i młodzieżowym.
Lata sześćdziesiąte to dynamiczny rozkwit działalności szkoły w zakresie pracy edukacyjnej, jak też koncertowej na rzecz miasta. W tym okresie nieustannie wzrastała liczba uczniów, przyjmowano do pracy kolejnych nauczycieli, szkoła zaczęła odnosić pierwsze sukcesy na przesłuchaniach i konkursach. Ta właśnie bardzo dobra praca pedagogiczna udokumentowana sukcesami uczniów, dobrze przygotowana kadra, potrzeby środowiska lokalnego, jak również starania ówczesnego dyrektora Tadeusza Oponia doprowadziły w roku 1971 do powstania Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia. Odtąd zdolniejsi absolwenci podstawowej szkoły muzycznej mogli kontynuować już na miejscu naukę muzyki na poziomie średnim.
Wydarzeniem o kapitalnym znaczeniu dla przyszłości szkolnictwa muzycznego w Krośnie było oddanie do użytku w 1974 r. własnego budynku, w którym szkoła ma swoją siedzibę do dziś. Dobre warunki lokalowe umożliwiały jej dalszy rozwój zapewniając niezbędny komfort pracy, a piękna sala koncertowa stała się miejscem imprez artystycznych, koncertów i spotkań.
Potrzeba podnoszenia poziomu nauczania oraz ciągle wzrastające wymagania edukacyjne i programowe stały się przyczyną podjęcia przez dyrekcję oraz radę pedagogiczną zabiegów o uzupełnienie dotychczasowego modelu kształcenia, co zaowocowało w 1979 r. powstaniem Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej, a w 1987 r. Liceum Muzycznego. W tych szkołach dzieci i młodzież mogły nareszcie łączyć naukę muzyki z realizacją programu ogólnokształcącej szkoły podstawowej i średniej.
Nowe szkoły, jak również już istniejące zostały połączone w jeden „organizm” i w ten sposób powstał istniejący do dziś Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie.
Kolejne przeobrażenia w systemie edukacji muzycznej oraz stopniowa likwidacja PSM II stopnia sprawiły, że obecnie w skład Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie wchodzą:

  • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. (cykl 6-letni)
  • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. (cykl 6-letni)
  • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. (cykl 4-letni)