Siedem powodów, dla których warto wybrać Szkołę Muzyczną

Pamięć i koncentracja
Badania potwierdzają, że nauka gry na instrumencie aktywizuje obie półkule mózgu, przyczynia się do poprawy pamięci, zdolności uczenia się, zwiększa uwagę, pobudza do myślenia oraz ułatwia zapamiętywanie nowych informacji;

Rozwój kompetencji społecznych
Nauka w szkole muzycznej wpływa na poszerzanie kompetencji społecznych dzięki tworzeniu rozbudowanej sieci relacji międzyludzkich. Śpiew w chórze, gra w orkiestrze lub zespole uczą współpracy, wzajemnego wsparcia, pomagają w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, a wspólnemuzykowanie z innymi daje poczucie przynależności do grupy;

Wyniki w nauce
Stymulacja muzyczna ma też korzystny wpływ na pozamuzyczne sfery funkcjonowania, w tym na rozwój procesów poznawczych i uwagi, to bezpośrednio przekłada się lepszą plastyczność wybranych funkcji mózgu. Co za tym idzie ułatwia naukę języków obcych, czytania i pisania. Badania potwierdzają, że dzieci, które systematycznie i aktywnie uczestniczą w zajęciach muzycznych, osiągają lepsze rezultaty w nauce przedmiotów ścisłych;

Odporność psychiczna
Zajęcia muzyczne mogą mieć wpływ terapeutyczny. Obcowanie z muzyką odpręża i redukuje stres. Koncertując, uczniowie oswajają się z wystąpieniami publicznymi, przełamują bariery, nabierają pewności siebie i budują odporność psychiczną przekładającą się też na inne sfery życia;

Budowanie charakteru
Tworzenie muzyki to spory wysiłek intelektualny, wymaga dużo samodyscypliny, cierpliwości i zwiększonej koncentracji. Ćwiczenie gry na instrumencie buduje charakter ponieważ wymaga silnej woli, uczy systematyczności i organizacji czasu. Uczeń stopniowo nabiera odporności na trud i zmęczenie, buduje w sobie poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, uczy się samodzielności;

Wrażliwość
Poprzez obcowanie z kulturą wysoką kształtuje się nie tylko podstawową wiedzę i umiejętności muzyczne, lecz także przekazuje wartości umiłowania sztuki i wrażliwość na kulturę muzyczną. Kształcenie muzyczne uwrażliwia na piękno, rozwija wyobraźnię i zaspokaja potrzebę ekspresji wpływając pozytywnie na sferę emocjonalną;

Kompetencje kluczowe
Edukacja muzyczna kształtuje kompetencje kluczowe takie jak kreatywność, myślenie krytyczne, oraz tak ważne kompetencje miękkie jak umiejętność współpracy. Obcowanie ze sztuką kształtuje dociekliwych, zaangażowanych społecznie i kulturalnie młodych ludzi.

Opracowano na podstawie:Anna A. Nogaj (2017) Korzyści wynikające z kształcenia muzycznego. Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, 4(1), 9-29