Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) oraz z ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), informujemy iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie (zwany dalej "Szkołą"), z siedzibą ul. Paderewskiego 7, 38-400 Krosno, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.

2. W Szkole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Krzysztof Wójcikiewicz. Z Inspektorem można skontaktować się bezpośrednio pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres Szkoły.

3. Monitoringiem wizyjnym w Szkole objęto: wejścia i wyjścia z budynku, korytarze, klatki schodowe oraz teren wokół budynku wraz z parkingiem i wewnętrznym podwórzem.

4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób - uczniów i pracowników oraz ochrony mienia, a taże przeciwdziałanie naruszeniom prawa.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 t.j.).

6. Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:
a) organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych;
b) właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa;

9. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
c) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie placów i obiektów Administratora danych.