Regulamin Funduszu Muzycznego

 wniosek o przyznanie środków

 wniosek o zwrot kosztów wyjazdu

 

WPŁAT NA FUNDUSZ MUZYCZNY PROSIMY DOKONYWAĆ przelewem na poniższy rachunek bankowy lub wpłatę na wskazany rachunek bezpłatnie w każdym oddziale banku PBS:

Fundusz Muzyczny przy Radzie Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego, 38-400 Krosno, ul. Paderewskiego 7

PBS Sanok nr 80 8642 1083 2002 8306 2209 0004
(w tytule przelewu/wpłaty proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę OSM/PSM, okres którego dotyczy wpłata)

Sposób wyliczania wysokości składki:

1. sekcja fortepianu 28 zł/mies.*
2. pozostałe sekcje 25 zł/mies.*
   * do pkt. 1 i 2: pierwsze dziecko – 100%, drugie – 50%, każde kolejne dziecko zwolnione z opłaty na Fundusz Muzyczny.
3. wypożyczający instrument do wyżej wymienionej kwoty dodają odpowiednio:
   a) 5 zł – uczniowie klas I–III OSM I st
   b) 10 zł – uczniowie klas IV–VI OSM I st i I-VI OSM II st
   c) 10 zł – uczniowie wszystkich klas PSM (I-IV)

W roku szkolnym 2017/2018 Fundusz Muzyczny przy Radzie Rodziców ZSM Krosno, dofinansował działalność szkoły w kwocie 44 943,36 zł zgodnie z poniższym zestawieniem

 

16 942,60 zł   Zakup instrumentów i wyposażenia szkoły.

4 310,76 zł    Nagrody dla uczniów i promocja szkoły.

23 690,00 zł   Dofinansowanie wyjazdów uczniów na konkursy, koncerty, warsztaty i inne formy doskonalenia.