Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) oraz z ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), informujemy iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie (zwany dalej "Szkołą"), z siedzibą ul. Paderewskiego 7, 38-400 Krosno, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.

2. W Szkole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Krzysztof Wójcikiewicz. Z Inspektorem można skontaktować się bezpośrednio pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres Szkoły.

3. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione osoby:

a) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art.6 ust. 1 lit. c rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO,
b) w związku z wyrażeniem zgody przez osoby, których dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art.6 ust 1 lit. a cyt. rozporządzenia,
- na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 t.j.) , ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 t.j.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2159), ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U z 2017 r. poz. 2203 , ze zm.), rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przezpubliczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz. 1646), oraz innych, aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem „e-dziennika” zostało powierzone przez Administratora w formie zawartej umowy firmie Dreamtec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymywania napodstawie przepisów prawa lub inne podmioty, w przypadku posiadania przez niepodstaw prawnych do legalnego przetwarzania danych.

6. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane, bądź też okres wynikający z innych,aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych; ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli jej zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa;

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.